Eerste consult

Wellicht méér dan in enige andere tak van de tandheelkunde is orthodontie een samenwerking tussen patiënt (en ouders) en orthodontist. Orthodontische behandelingen duren in de regel lang (vaak enkele jaren) en het resultaat is erg afhankelijk van hoe trouw en nauwkeurig de patiënt de instructies opvolgt. De behandeling verloopt meestal zoals gepland, maar goede resultaten kunnen niet worden gegarandeerd.

Voordat de behandeling begonnen kan worden, wordt onderzocht wat het probleem is en wat daaraan kan worden gedaan.

Het eerste consult kan worden gezien als een intakegesprek. De orthodontist bekijkt de positie van de tanden, wat voor behandeling er gewenst is en de mogelijke behandelingen zullen worden besproken.

Na het consult volgt een uitgebreid onderzoek. De volgende handelingen kunnen worden verricht:

 • digitale röntgenfoto’s van de kaken en het gebit;

 • digitale foto’s of dia’s van het gezicht en het gebit;

 • een 3-D scan van het gebit

Wanneer er voldoende tijd is kan het uitgebreide onderzoek aansluitend aan het consult worden uitgevoerd. Indien de agenda dit niet toelaat zal er een vervolgafspraak worden gemaakt.

Wanneer tijdens het eerste consult blijkt dat het gebit nog niet volledig is ontwikkeld zal er een afspraak voor een vervolgconsult worden ingepland.

Met behulp van deze gegevens wordt een behandelingsplan gemaakt, waarin de orthodontist uiteenzet, hoe de afwijking het beste verbeterd kan worden.

De volgende stap is een bespreking van dit behandelingsplan met de patiënt en de ouders, waarbij de diagnose, het te verwachten verloop van de behandeling en het financiële gedeelte worden besproken. Ook zullen de beugels worden getoond, die waarschijnlijk zullen worden gebruikt. Het essentiële aandeel van de patiënt in het behandelingsplan zal worden toegelicht. Er is bij die bespreking alle gelegenheid om vragen te stellen over de orthodontische behandeling.

 020 – 2471010
receptie@verwijspraktijk.nl

Behandeling

Wij werken met verschillende typen beugels:

 • een plaatje;

 • een blokbeugel;

 • een buitenboordbeugel;

 • een spin;

 • een slotjesbeugel;

 • een draadje achter de tanden.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er kiezen worden getrokken (door de tandarts) of door een kaakchirurg. Dit is een absoluut individuele beoordeling, die van geval tot geval gemaakt wordt. Wij raden trekken niet aan, tenzij beslist noodzakelijk.

Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de ernst van de afwijking, de groei van de patiënt en de mate van samenwerking. Ernstiger problemen kosten meer tijd en vragen meer medewerking. De geschatte behandelingsduur benadert in de regel redelijk de werkelijke duur, maar een behandeling kan uiteenlopen als bijvoorbeeld de groei iets anders verloopt dan verwacht, of als de medewerking van de patiënt te wensen overlaat. Sommige behandelingen vereisen twee of meer fasen van behandelen.
De tijdsduur van elke fase kan om dezelfde redenen afwijken.

 • een perfecte mondhygiëne handhaven;

 • nakomen van geplande afspraken;

 • dragen van apparatuur, elastieken, buitenbeugels, retentie-apparatuur etc. zoals geïnstrueerd;

 • vermijden van voedsel (snoep) en activiteiten die de apparatuur kunnen ontzetten of beschadigen;

 • de praktijk direct waarschuwen als zich enig probleem voordoet.

Orthodontische apparatuur is geen speelgoed. Het is precies ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Al het voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet, losraken of eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen vermeden te worden.

De mond is erg gevoelig voor veranderingen. Het plaatsen van apparatuur wordt dan ook altijd gevolgd door een periode van aanpassing. Het kan tijdelijk met enig ongemak gepaard gaan, bijvoorbeeld het gevoelig worden van de tanden. Eventueel kan dit (bij wijze van uitzondering) met een pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol, worden onderdrukt.

Het is niet mogelijk om een behandelingsresultaat met absolute nauwkeurigheid te voorspellen, omdat gewerkt wordt met een levende, groeiende persoon. In de meeste gevallen verloopt een behandeling zonder problemen en wordt een acceptabel resultaat behaald, dat voldoet aan de doelstelling.

Mondhygiëne

Matige of slechte mondhygiëne kan gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden en tandvleesziekten veroorzaken. Als het niet lukt om instructies na te komen kan dit leiden tot een langere behandeling, maar ook tot een minder goed resultaat. Bij beslist onvoldoende medewerking van de patiënt (ouders) kan het zelfs nodig blijken een behandeling voortijdig te staken. Als om enige reden een behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt hebben.

Een goede monhygiëne is een eerste vereiste bij een orthodontische behandeling. Liever scheve gave tanden, die goed vast in het bot staan, dan rechte tanden met gaatjes en teruggetrokken tandvlees. Zorg dat vóór de controle/behandeling de tanden altijd goed gepoetst zijn. Neem zonodig een tandenborstel mee naar de praktijk. Mocht de mondhygiëne bij voortduring onvoldoende zijn, kan het noodzakelijk zijn de behandeling voortijdig af te breken, om schade aan de tanden of tandvlees te voorkomen.

Nazorg

Na de actieve behandeling, waarbij de tanden worden verplaatst, volgt nog een fase waarin het behaalde resultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt met losse of aan de tanden vastzittende apparatuur. Ook deze fase moet worden gecontroleerd. Aan het einde van de orthodontische behandeling zullen er soms nog kleine onvolkomenheden zijn in de manier, waarop de tanden contact met elkaar maken. Inslijpen door de tandarts of orthodontist kan daarom nodig zijn als fijne instelling van het op elkaar sluiten. Het kan ook nodig zijn om een klein beetje glazuur weg te slijpen tussen de tanden in; dit kan de kans verminderen dat tanden later weer iets gaan schuiven.

De ontwikkeling van verstandskiezen is de afronding van de wisseling. De verstandskiezen moeten daarom door de tandarts of orthodontist regelmatig worden beoordeeld. Dat een orthodontische behandeling werd voltooid, is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Echter alles zal worden gedaan om het bereikte resultaat te behouden. Daarvoor zal in de regel zogenaamde retentie apparatuur nodig zijn om de tanden op hun nieuwe plaats te behouden. Patiënten die hun retentie apparatuur niet trouw dragen, zien vaak hun tanden verschuiven.

Na 1 tot 3 jaar retentie-apparatuur is de stand van de tanden zo stabiel mogelijk. Elke verandering na die tijd is het gevolg van natuurlijke oorzaken. Het verschuiven van tanden komt ook voor bij mensen, die geen orthodontische behandeling hebben gehad. Daarom moeten kleine onregelmatigheden, vooral van de ondertanden, worden geaccepteerd als het best mogelijke resultaat in de gegeven omstandigheden.

Een orthodontische behandeling is, zoals elke medische behandeling, niet geheel vrij van risico’s, bijvoorbeeld het korter worden van de wortels, het afsterven van de zenuw en grijs worden van de tand, het terugtrekken van het tandvlees of het ontstaan van vlekjes/gaatjes of andere beschadigingen in het glazuur van de tand of kies. Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn zij niet geheel uit te sluiten. Tenslotte kunnen zich kaakgewrichtsproblemen voordoen vóór, tijdens of na een orthodontische behandeling. Als dit probleem zich voordoet, kan een aanvullende behandeling nodig zijn.

Afspraken

Meld u bij binnenkomst aan bij de receptie. Onze collega bij de receptie laat de assistentes weten dat u heeft plaatsgenomen in de wachtkamer. Dit voorkomt onnodig wachten.

Meegaan in behandelruimte

Tijdens het eerste consult (kennismakingsconsult) en tijdens het bespreken van het behandelplan kan er, om reden van rust, hygiëne en privacy altijd maar één begeleider mee.
Bij de controles wordt alleen de patiënt in de behandelruimte binnengehaald. Wanneer de orthodontist of assistente iets wil toelichten zal bij kinderen een ouder worden binnengeroepen. Indien een ouder persoonlijk een vraag heeft zal deze altijd worden beantwoord. Geef dit dan even aan wanneer uw kind wordt binnengeroepen door de assistente.

Losse brackets

Reparaties aan de slotjes (= brackets) en retentiespalken nemen extra behandeltijd in beslag, dus als er iets stuk of los is, bel dan altijd de praktijk (ook al heb je diezelfde dag een afspraak) en geef door wat er precies aan de hand is. Er kan dan altijd extra tijd worden gereserveerd om de beugel te repareren. Op een gewone controle-afspraak is er geen tijd voor reparaties.

School

Schoolverzuim is tijdens een orthodontische behandeling onvermijdelijk. Wij doen ons uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Het is echter niet mogelijk afspraken voor behandeling uitsluitend ‘s middags, buiten schooltijd, te maken. Iedere patiënt zal een aantal keren onder schooltijd moeten komen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Niet nagekomen afspraken

Het aantal niet nagekomen en niet tijdig afgezegde afspraken neemt enorme vormen aan. De kosten van niet tijdig afgezegde afspraken zijn niet bij de kosten van de behandeling inbegrepen. Mocht u verhinderd zijn tijdig op uw afspraak te verschijnen, dient u dit tenminste 48 uur voor de gemaakte afspraak aan ons te melden. Indien uw afwezigheid te laat of niet bij ons bekend is, kunnen wij tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen.
Bij herhaald verzuim wordt vanaf de tweede keer minimaal 25,00 euro per gepland consult in rekening gebracht.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Zijn er veranderingen in uw gezondheid/medische gegevens of medicijn gebruik meldt u dit meteen bij de receptioniste of behandelend orthodontist.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.15 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van het tandarts bemiddelingsbureau.